Produkt dnia
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

REGULAMIN

Sklepu Internetowego pod nazwą: Ale Papu

 

z dnia 20 października 2022 r.

 

prowadzonego przez
Butor Cebulski Invest Spółka Jawna 

(adres siedziby: ul. Graniczna 145 34-350 Cięcina)

 

Paragraf 1

Definicje pojęć używanych w Regulaminie

 

 1. Sprzedawca – Butor Cebulski Invest Spółka Jawna (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: woj. ŚLĄSKIE, pow. żywiecki, gm. Węgierska Górka, miejsc. Cięcina, ul. Graniczna 145, 34-350, poczta Węgierska Górka; adres do doręczeń: Butor Cebulski Invest Spółka Jawna, woj. ŚLĄSKIE, pow. żywiecki, gm. Węgierska Górka, ul. Graniczna 145 34-350 Cięcina, poczta Węgierska Górka), numer identyfikacji podatkowej: 5532581425, REGON: 523887260, KRS: 0001007045 adres poczty elektronicznej: biuro@alepapu.pl.
 2. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 (słownie: osiemnasty) rok życia, w tym konsument, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lub inny podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, pod adresem: www.alepapu.pl, w którym oferowane są Towary.
 8. Towar – przedmiot, rzecz oferowana przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, bez względu na rodzaj (całość lub część składowa) i charakter (nowy lub używany).
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży danego Towaru, w rozumieniu przepisu art. 535 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”).
 10. Konto - profil, który Klient może założyć i zarejestrować w ramach Portalu Internetowego.
  Za pomocą profilu Klient uzyskuje dostęp wyłącznie po skutecznym zarejestrowaniu, używając unikalnego loginu i hasła. Konto służy do składania zamówienia w celu nabycia Towarów.

Paragraf 2

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwagi na fakt, że zawieranie Umowy Sprzedaży na podstawie niniejszego Regulaminu mieści się w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną.

Niniejszym Regulaminem Sprzedawca szczegółowo określa warunki i tryb zawierania Umowy Sprzedaży tych towarów (zarówno nowych, jak i używanych), które Sprzedawca oferuje w ramach Sklepu Internetowego. Dotyczy to przede wszystkim: zasad składania zamówień, trybu zawierania Umowy Sprzedaży, procedury realizacji reklamacji, procedury w zakresie przetwarzania danych osobowych, kwestii odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

Paragraf 3

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży, jej warunki

 1. Aby złożyć zamówienie na dany Towar Klient nie jest zobowiązany do posiadania Konta
  na Portalu Internetowym. Posiadanie jednak zarejestrowanego Konta może ułatwić klientowi składanie zamówień, śledzenie przesyłki, lub też zapewnić łatwiejszy kontakt ze Sprzedawcą. W związku z powyższym Klient może złożyć zamówienia na dany Towar po rejestracji Konta na Portalu Internetowym lub bez takiej konieczności. Jeżeli więc Klient postanowi zarejestrować Konto na Portalu Internetowym to powinien przestrzegać poniższej procedury. W tym celu winien wybrać odpowiednią pozycję dotyczącą procesu rejestracji Konta w Portalu Internetowym. Następnie Klient winien podać dane osobowe niezbędne do rejestracji Konta, w tym również login i hasło - służące logowaniu do Konta, a ponadto następujące dane osobowe imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail i ewentualnie podobne dane wybrania innego adresu wysyłki; następnie Klient powinien wyrazić zgody określone w formularzu rejestracyjnym, poprzez odznaczenie odpowiednich pozycji zamieszczonych we wskazanym formularzu. Po odznaczeniu wszystkich pozycji, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zostaje przesłany link. Po odznaczeniu linku przez Klienta, dochodzi do rejestracji Konta Klienta; przy czym Sprzedawca ma prawo odmówić rejestracji Konta, w szczególności, gdy stwierdzi, że dane podane przez Klienta są nieprawdziwe lub niezgodne z prawem. Aby skorzystać z Konta, Klient powinien się do niego zalogować, poprzez podanie loginu i hasła.

 

 1. Złożenie zamówienia jest niezbędnym elementem zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. Aby dokonać zamówienia należy ściśle przestrzegać wskazanych poniżej zasad. Najpierw należy dokonać wyboru Towaru z zestawienia Towarów zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego (w tym również poprzez Konto, po zalogowaniu na Konto za pomocą danych do logowania, obejmujących login i hasło). Następnie Klient powinien wybrać metodę płatności, spośród następujących:

a/        poprzez system płatności internetowych udostępniany przez system przelewy24.pl;

b/        przelewem bankowym;

przy czym ceny Towarów będą podawane wyłącznie w złotych polskich i będą obejmować także podatek od towarów i usług, a więc będą to kwoty w wysokości brutto.

 1. Na stronie Sklepu Internetowego zamieszczona jest polityka prywatności, z którą należy bezwzględnie się zapoznać. Sprzedawca przestrzega również zasad przewidzianych w systemie ochrony danych osobowych (RODO). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, z uwzględnieniem powyższych zasad i regulaminów jest warunkiem skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży. Po wyborze Towaru i metody płatności za wybrany Towar, Klient podaje dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, które będą oznaczone jako obowiązkowe, a następnie wyraża zgodę na niniejszy Regulamin - poprzez odznaczenie oznaczenia „wyrażam zgodę”, a także wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego (Klienta) danych osobowych.
 2. Po wykonaniu powyższych czynności, Klient klika pozycję „zamów i zapłać”, a następnie realizuje metodę płayności. Poprzez spełnienie powyższych pozycji, Klient składa oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży (ofertę w rozumieniu art. 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego). Po otrzymaniu zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.
 3. Sprzedawca nie będzie realizował zamówienia w sytuacji, gdy nie uzyska informacji o dokonaniu pełnej zapłaty za zamówiony Towar przez Klienta. Mianowicie Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia, po zaksięgowaniu całkowitej zapłaty za wybrany Towar lub Towary.
 4. Zamówione Towary będą dostarczane do Klienta w następujący sposób, w zależności od wyboru Klienta składanego przy składaniu danego zamówienia:

a/        pocztą kurierską;

b/        do paczkomatu - InPost

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony Towar lub Towary – bez wad,
  z zastrzeżeniem, że Towary używane będą posiadały określony stopień zużycia lub też wady wynikające z ich użytkowania (określone przy opisie Towaru).

 

Paragraf 4

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące nabytych towarów należy składać elektroniczne na adres biuro@alepapu.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy:  ul. Graniczna 145 34-350 Cięcina, poprzez przesłanie reklamacji (w tym również za pomocą ww. formularza dostępnego do pobrania ze strony internetowej Sprzedawcy, tj. ................. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania. W tym czasie Klient zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpoznania. Powyższe unormowania w zakresie postępowania reklamacyjnego odnoszą się również do reklamacji w zakresie związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. W stosunku do Klientów, którzy nie posiadają statusu Konsumentów, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne danego Towaru jest wyłączona.

 

Paragraf 5

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

Klient będący Konsumentem może w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, odstąpić od ww. Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyn. Do zachowania ww. terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane pisemnie – na adres siedziby Sprzedawcy, który będzie podany przez Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a także elektronicznie, przez wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej danego Sprzedawcy, który winien zostać podany przez Sprzedawcę Konsumentowi lub poprzez stronę internetową danego Sprzedawcy, który również winien zostać podany Konsumentowi przez Sprzedawcę. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, poprzez przesłanie informacji w tym zakresie na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu, który jest jednocześnie załącznikiem do Ustawy o prawach konsumenta. Wszelkie informacje w zakresie gwarancji i innych usług posprzedażowych przekazywane przez Sprzedawcę.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni
od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar
od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Sprzedawca ma prawo żądania zapłaty odszkodowania za zmniejszenie wartości zakupionej rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Ponieważ podstawową formy sprzedaży, której dokonuje Sprzedawca działający w ramach niniejszego Regulaminu jest sprzedaż online, więc należy przyjąć, że zdecydowana większość Umów Sprzedaży będzie zawierana w formie elektronicznej. W związku z powyższym, jeżeli Umowę Sprzedaży zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy (tj. na podstawie niniejszego Regulaminu), a Towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

Od dnia 1 czerwca 2020 roku - niniejsze regulacje dotyczące kwestii odstąpienia od Umowy Sprzedaży - dotyczące Konsumenta - stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Paragraf 6

Dane osobowe

Sprzedawca posiada opracowane i wdrożone zasady ochrony danych osobowych posiadając procedurę ochrony danych osobowych (RODO), jak i Politykę Prywatności.  Problematyka przetwarzania danych osobowych Klientów jest zatem uregulowana w odrębnych dokumentach, przy czym – Polityka prywatności stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu (przy czym definicje zawarte w niniejszym Regulaminie stosowane są również w Polityce prywatności).

 

Paragraf 7

Postanowienia końcowe

 1. Aby mieć możliwość składania zamówień i dokonywania innych czynności na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, w tym przeglądarkę internetową taką jak: Google Chrome, Mozilla Firefox czy Opera. Poprzez rejestrację Konta przez Klienta w Portalu Internetowym, jak również poprzez złożenie zamówienia przez Klienta celem nabycia danego Towaru na podstawie niniejszego Regulaminu, zawierana jest jednocześnie umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sprzedawca, jak i Klient mogą rozwiązać te umowy w każdym czasie, szczególnie poprzez wyrejestrowanie Konta w Portalu Internetowym, za pomocą służącemu ku temu mechanizmowi zainstalowanemu na danym Koncie. Sprzedawca oświadcza zarazem, że funkcją i celem oprogramowania, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji usług, jest ich należyte wykonanie, zapewniające bezpieczeństwo i poufność wszelkich danych.
 2. Sprzedawca na podstawie niniejszego Regulaminu informuje Klienta, że nie może
  on przekazywać Sprzedawcy treści o charakterze: bezprawnym, obscenicznym, wulgarnym, rasistowskim, lub też w jakikolwiek sposób dyskryminujących określone grupy osób. W sytuacji próby przekazania takich treści Sprzedawcy, Sprzedawca będzie uprawniony do podjęcia stosownych kroków prawnych, a informacje zawarte w tych treściach nie będą podlegały ochronie w ramach ochrony danych osobowych.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje w tym zakresie są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem www.uokik.gov.pl. W tym celu Konsument może złożyć wniosek w powyższym zakresie np. do jednego ze stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej (tu np. Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie, strona internetowa: www.spsk.wiih.org.pl), a także zgłosić się do jednego z powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów czy też do wybranej organizacji pozarządowej zajmującej się tematyką spraw konsumenckich.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim- w jednej wersji językowej.
 5. W sytuacji zmiany przepisów, zmiany profilu Sklepu Internetowego, lub też każdej innej sytuacji, która w ocenie Sprzedawcy będzie właściwa- Sprzedawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Jednakże do umów zawartych przed zmianą danego Regulaminu, znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu w brzmieniu sprzed zmian.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy, prowadzonej pod adresem www.alepapu.pl.
 7. Niniejszy Regulamin, działalność prowadzona przez Sprzedawcę, umowy zawierane na podstawie Regulaminu, podlegają prawu polskiemu.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 października 2022 r.

 

Załączniki:

 

1/ Wzór Formularza odstąpienia

2/ Polityka Prywatności

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl