Produkt dnia
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

Klient będący Konsumentem może w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, odstąpić od ww. Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyn. Do zachowania ww. terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane pisemnie – na adres siedziby Sprzedawcy, który będzie podany przez Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a także elektronicznie, przez wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej danego Sprzedawcy, który winien zostać podany przez Sprzedawcę Konsumentowi lub poprzez stronę internetową danego Sprzedawcy, który również winien zostać podany Konsumentowi przez Sprzedawcę. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, poprzez przesłanie informacji w tym zakresie na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu, który jest jednocześnie załącznikiem do Ustawy o prawach konsumenta. Wszelkie informacje w zakresie gwarancji i innych usług posprzedażowych przekazywane przez Sprzedawcę.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni
od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar
od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Sprzedawca ma prawo żądania zapłaty odszkodowania za zmniejszenie wartości zakupionej rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Ponieważ podstawową formy sprzedaży, której dokonuje Sprzedawca działający w ramach niniejszego Regulaminu jest sprzedaż online, więc należy przyjąć, że zdecydowana większość Umów Sprzedaży będzie zawierana w formie elektronicznej. W związku z powyższym, jeżeli Umowę Sprzedaży zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy (tj. na podstawie niniejszego Regulaminu), a Towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

Od dnia 1 czerwca 2020 roku - niniejsze regulacje dotyczące kwestii odstąpienia od Umowy Sprzedaży - dotyczące Konsumenta - stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące nabytych towarów należy składać elektroniczne na adres biuro@alepapu.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy:  ul. Jana Pawła II 99, 34-326 Pietrzykowice, poprzez przesłanie reklamacji (w tym również za pomocą ww. formularza dostępnego do pobrania ze strony internetowej Sprzedawcy. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania. W tym czasie Klient zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpoznania. Powyższe unormowania w zakresie postępowania reklamacyjnego odnoszą się również do reklamacji w zakresie związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. W stosunku do Klientów, którzy nie posiadają statusu Konsumentów, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne danego Towaru jest wyłączona.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl